Dit is ondernemen

De ondernemerspraktijk duidelijk maken aan de politiek, die belofte deed ik eind 2018 toen ik voorzitter werd van MKB-Nederland. We zijn met ondernemers, brancheverenigingen, managers van (grote) bedrijven, onderzoekers en wetenschappers aan de slag gegaan en hebben met elkaar deze agenda: ‘Dit is ondernemen’ gemaakt.

In de nieuwe ‘Ondernemersagenda voor herstel en groei’ van maart 2021 ligt de focus heel sterk op het herstel na corona en de groei van het mkb die vervolgens mogelijk gemaakt moet worden. Nog meer dan in de vorige Ondernemersagenda is daarom gekozen voor die thema’s waar de wissels echt om moeten.

Onze thema's

Corona-herstelpakket

Economisch gezien is de coronacrisis vooral een mkb-crisis. Er vallen harde klappen bij met name ondernemers in de gesloten sectoren.  En hun financiële problemen zijn na deze crisis niet in een keer weg. Ondernemers kijken aan tegen een enorme schuldenberg en hebben geen geld meer om te investeren. Daar moeten we ze bij helpen.

Zet in op versterking van solvabiliteit en liquiditeit, met een specifiek herstelfonds of herstelbank en de mogelijkheid om schulden om te zetten in achtergestelde leningen.

De ondernemer & de overheid

Overheid en politiek hebben vaak een eigen beeld, een eigen realiteit, die meestal ver afstaat van de praktijk van ondernemers. Of het nu gaat om een gebouw, brandveiligheid, arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, fiscaliteit, klimaat, waren, regulering van werk: we hebben voor alles stapels met regels. Dat is begrijpelijk, maar er zijn ook slechte of onduidelijke en erg ingewikkelde regels en daarvan hebben we er te veel. Regels die het beoogde doel niet helpen halen, maar ondernemers wel zwaar belasten. Regels die ondernemers afremmen of zelfs ontmoedigen, of regels die elkaar in de weg zitten.

Verminder de regeldruk voor ondernemers met tenminste 25 procent. Bij elke nieuwe regel die wordt bedacht, moet er een oude regel uit. En als er nieuwe regels komen: Maak ze mkb-proof.

Van ondernemer naar werkgever

Het werkgeverschap is volgehangen met risico’s en verplichtingen en dat maakt ondernemers kopschuw. En vooral in kleine bedrijven weegt dat zwaar. Het werkgeverschap moet aantrekkelijker worden. Als elke zelfstandig ondernemer zijn eerste medewerker in dienst zou nemen. Wat zou dat niet betekenen voor de werkgelegenheid?

Verlicht daarom het regime rond loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie, zet een streep door onnodige arboverplichtingen en verklein daarmee de drempel voor het aannemen van de eerste werknemer.

De ondernemer en de omgeving

Veel mkb-ondernemers zijn lokaal geworteld en betrokken. Ondernemers hebben voortdurend contact met burgers, bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen in de omgeving van hun bedrijf. En een onderneming heeft invloed op de omgeving: dat kan gaan over de ecologische voetdruk, maar ook over de leefbaarheid en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Uitdaging is om op een aantrekkelijke manier wonen, winkelen, recreëren en uitgaan weten te combineren. Het is van cruciaal belang dat daarvoor voorwaarden en omstandigheden worden geschapen waarin het ondernemerschap floreert en kansen worden benut.

Zorg voor een veilige en stimulerende fysieke omgeving voor de ondernemer. Los structurele tekorten gemeenten snel op en zorg voor versnelling transformatie binnensteden.

De ondernemer en duurzaamheid

Ook voor het mkb biedt de energietransitie grote kansen. We moeten er wel voor zorgen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord haalbaar en betaalbaar wordt voor ondernemers. Het gaat om investeringen in CO2-neutrale productieprocessen, gebouwen en bestelbusjes. Om al deze investeringen mogelijk te maken is een pakket nodig op maat van het mkb, dat rekening houdt met de impact van corona op de investeringsruimte van ondernemers. Met een goed pakket kan het mkb grote stappen maken en worden maatregelen door opschaling goedkoper en aantrekkelijker.

Daarom pleiten we voor een mkb-klimaatpakket waarvoor 500 miljoen euro per jaar voor wordt vrijgemaakt, welke gedekt wordt uit de BIK.

De ondernemer en innovatie

De komende jaren staan digitalisering en innovatie onverminderd hoog op de agenda. De producten en diensten moeten internationaal verhandeld wordt in snel veranderende markten. Ga er maar aan staan. Dit is in de eerste plaats een zaak van goed ondernemerschap. Maar zeker voor kleinere ondernemers zijn er drempels die de snelheid eruit halen of zelfs zorgt dat ze afhaken. Er is sprake van een steeds grotere afstand tussen peloton en koplopers in het mkb. Wanneer we er in slagen het mkb breder mee te krijgen in deze transities kunnen we ons verdienvermogen écht versterken.

Onze ambitie is dat het mkb meer nieuwe technologie toepast en naast technologisch ook meer op andere manieren innoveert. Daarmee wordt de innovatiekracht van Nederland versterkt.